1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в


Косівська кераміка особлива й цікава сторінка в історії українського декоративно-ужиткового мистецтва | Марія Іванчук


  Косівська кераміка особлива й цікава сторінка в історії українського
декоративно-ужиткового мистецтва
Вона має давню традицію і поєднує в собі багато спільних ознак із керамікою інших традиційних осередків гончарства на Україні, зокрема Поділля, Полтавщини, Київщини, Чернігівщини, Волині, Закарпаття. Ця спорідненість чітко простежується в традиційних народних формах гончарних виробів, але водночас вона є неповторною і унікальною завдяки стилістичним особливостям оздоби, передовсім, її образно-колористичної мови. [1,1]

Творча індивідуальність Оленки Ґердан Заклинської


Цього року минає 100 років від дня народження Олени Ґердан-Заклинської (1916–1999) — визначної української танцівниці, хореографа, поетеси, художниці, яка народилася наГуцульщині. Спеціалізовану освіту здобувала у Львові, Празі, Відні, а згодом виховала покоління танцюристів у різних середовищах української діаспори Канади і США.

Детальніше: Творча індивідуальність Оленки Ґердан Заклинської

Есхатологічна перспектива історії в інтерпретації Миколи Бердяєва

 

       

gorban

       У монографії досліджується есхатологія і філософія історії М. Бердяєва з по­зицій релігієзнавства з урахуванням міфогенної та релігійної свідомості мислителя, а також особливостей бердяєвського дискурсу як релігійно-філософського, побудо­ваного за правилами-законами органічного поєднання теологічної та філософської сфер. Інтерпретація Бердяєвим есхатологічної перспективи історії висвітлюється у зв’язку з концепцією катастрофи, у межах якої постає питання структури й генезису релігійної свідомості як головного чинника історичного процесу. Тлумачення філо­софом змісту релігійних феноменів християнської есхатології розглядається автором в історико-культурному контексті двох епох – модернізму та постмодернізму і на тлі сучасної девальвації есхатологічної теми.

   Горбань Р. Есхатологічна перспектива історії в інтерпретації Миколи Бердяєва: Монографія / Р. Горбань. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2014. – 280 с.


 

 

Курс пластичної анатомії людини

kurs plastyka

Навчальний посібник укладено відповідно до програми курсу плас­тичної анатомії для художніх навчальних закладів, затвердженої Міні­стерством освіти і науки України. У ньому подано коротку історію розвит­ку пластичної анатомії, відомості про кісткову й м’язову будову людського організму, пропорції та побудову фігури людини. Посібник широко ілю­стрований, що дасть можливість візуально закріпити теоретичний ма­теріал з анатомії. 
Для студентів вищих художніх навчальних закладів.
Андрейканіч А. Курс пластичної анатомії людини: Навч. посібн. / А. Андрейканіч. – Чернівці: Букрек, 2010. – 128 с., іл.

Соломченко О. Вибрані статті: до 90-річчя від дня народження

Solomchrnko O

У збірнику статей одного з відомих дослідників Гуцульщини другої половини XX — початку XXI ст. Олексія Соломченка (1920-2002), пред­ставлено матеріали про життя і творчість народних та професій­них майстрів декоративного та прикладного мистецтва. Тут подано найваж­ливіші біографічні дані про них, окреслено середовище традиційного народ­ного побуту, у якому сформувалися творчі особистості різьбярів, гончарів, ткачів, мосяжників. Більшість статей написано на основі безпосереднього спілкування з ними, що забезпечило наукову енциклопедично-літописну цінність мистецтвознавчої спадщини.
Для мистецтвознавців, науковців, художників, музейників, викла­дачів та студентів мистецьких навчальних закладів і всіх, хто зацікавлений у піз­нанні духовної скарбниці Гуцульщини. 
Соломченко О. Вибрані статті: до 90-річчя від дня народження педагога, мистецтвознавця, заслуженного працівника культури України / голова ред. колегії Р. Яців. – Косів: Писаний Камінь, 2010. – 196 с., іл.

На сайті 36 гостей та відсутні користувачі