1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Наявність виданих підручників

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

 Наявність виданого підручника, навчального посібника чи монографії та наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій

Василик Р. Я.

 1. Василик Р.Я. Ікона// Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва. Українська теоретична думка ХХ століття. Антологія: монографія. – 2012.
 2. Василик Р.Я. StudiaucrainicaVarsoviensia. – Варшава, 2013.

 Кравченко Я.О.

 1. Кравченко Я.О. Українське мистецтво ХХ ст.: Михайло Бойчук та його школа. Видання друге, доповн. Навчальний посібник // Львів: Сполом. – 2013. – 90 с., 110 іл. Гриф МОН (протокол № 1 від 02.02.2011; лист 14/18 – Г-641 від 15.07.2011)

 Селезінка М.М.

Селезінка М.М. Безсмертні образи людської психології. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 204 с.

Юрчишин Г. М.

1.Юрчишин Г.М. Митці-педагоги Гуцульщини. Регіональне мистецтво та архітектура Прикарпаття. Частина 2. Івано-Франківська архітектурна школа. Історія, сучасний стан та особливості методологічних підходів. // Навчальний посібник для ВНЗ. 2014р.

 1. Юрчишин Г.М. Просторовий потенціал в архітектурно-урбаністичному проектуванні. // Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2015. – 310 с.

Затверджено Вченою радою ІФНТУНГ (протокол № 04/551 від 29.04.2015 р.)

 1. Під заг. ред. Юрчишин Г.М.

Горбань Р.А., Дутка В.В., Козак О.А., Смадич І.П., Бзунько С.В. Проектування християнського храму: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ:ІФНТУНГ, 2015. – 303с. Затверджено Вченою радою ІФНТУНГ (Протокол № 6 / 553 від 01.07.2015 р.)

 Гринюк М. М.

 1. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів ОКР «Бакалавр» із дисциплін «Пошуково-дослідна практика» та «Виконання кваліфікаційного завдання». – Косів, 2014 р.- 10 с.
 2. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів із дисципліни «Композиція». Модуль 1 «Об’ємно-асоціативна пластика» (засобами гончарування) для студентів ІV курсу ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» спеціалізації «Художня кераміка». - Косів, 2015 р. – 10 с.

 Дутка В.В.

 1. Дутка В. Проектування християнського храму: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ:ІФНТУНГ, 2015. – 303с.

 Книш Б.В.

1.Книш Б.В. Історія художніх виробів зі шкіри : Курс лекцій .- Косів, 2013.- 60 с.

2.Книш Б.В. Художня обробка шкіри / Історія декоративного мистецтва України : У 5 т. Т. 4 / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2014. – С.101-119.

Методичні рекомендації для самостійної роботи  з  Історії мистецтва за фахом для студентів відділу ХВШ. –Косів, 2012.

 Молинь В.Д.

 1. Молинь В., П’ясецька В. Мелодія живопису Анатолія Калитка. Альбом.- Івано-Франківськ: Місто НВ, 2012. – 128с.,іл.
 2. Молинь В., Андрейканіч А., Яремин І. Василь і Микола Девдюки. – Косів: Писаний Камінь, 2013. – 188с.,іл.
 3. Методичні вказівки "Копія українського орнаменту" з навчальної дисципліни "Робота в матеріалі" для студентів І курсу спеціальності "монументально-декоративний живопис". - Косів, 2012.
 4. Методичні вказівки до завдання "Сграфіто. Голова" з навчальної дисципліни "Робота в матеріалі" для студентів І курсу спеціальності "монументально-декоративний живопис" (2013).
 5. Підготовлено до друку навчальний посібник "Технологія монументального живопису" для студентів КІПДМ ЛНАМ (2013). Рецензенти Любомир Медвідь, Микола Андрущенко.

 Вах І.С.

 1. Вах І. С. Атлас народних художніх промислів Галицької Гуцульщини. - Чернівці: Колір Друк, 2011. – 31 с.
 2. Вах І. С. Народні художні промисли Галицької Гуцульщини (монографія). - Чернівці: Колір Друк, 2012. – 182 с.
 3. Національний природний парк «Гуцульщина». Монографія. - Мистецтво та народні промисли. – Львів: НВФ «Карти і Атлас», 2013. – С. 245-261.
 4. В. В. Дутка, І. С. Вах, О. З. Гордійчук. Художній килим Гуцульщини [Текст] : навч. посіб. – Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2017.
 5. Вах І. С., Дутка В. В.Моделювання одягу засобами програмного забезпечення MarvelousDesigner у декоративно-прикладному мистецтві[Текст] : навч. посіб. – Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2017. – 140 с.
 6. Методичні рекомендації самостійної роботи студентів з «Комп'ютерне проектування» для студентів галузі знань "0202 Мистецтво", напряму підготовки "6.020208 Декоративно-прикладне мистецтво" денної форми навчання. Спеціальність «художній метал». Кафедра декоративно-прикладного мистецтва. - м. Косів, 2015 р. - 13 с.
 7. Методичні рекомендації самостійної роботи студентів з «Комп'ютерне проектування» для студентів галузі знань "02 Культура і мистецтво" напряму підготовки "023 образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація", денної форми навчання. Спеціальність «художній текстиль». Кафедра декоративно-прикладного мистецтва. - м. Косів, 2016 р. - 12 с.
 8. Курс лекцій: «Технологія» для студентів галузі знань "0202 Мистецтво" напряму підготовки "6.020208 Декоративно-прикладне мистецтво" денної форми навчання. Спеціальність «художній метал». - м. Косів, 2015 р. - 56 с.

 Бзунько С. В.

 1. С.В.Бзунько. Проектування християнського храму: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ:ІФНТУНГ, 2015. – 303с.

 Нісевич С. І.

 1. Нісевич С. І. Мистецтвознавчі тексти із завданнями німецькою мовою: [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / Світлана Нісевич. – Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2011. – 98 с.
 2. Нісевич С. І. Контрольні та тренувальні тести з німецької мови / Світлана Нісевич. – Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2011. – 34с.
 3. Нісевич С. І. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів мистецьких спеціальностей з дисципліни «Іноземна мова» (німецька) / Світлана Нісевич. – Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2012. – 24 с.
 4. Нісевич С. І. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів мистецьких спеціальностей з дисципліни «Іноземна мова» (англійська) / Світлана Нісевич. – Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2012. – 18 с.
 5. Нісевич С. І. EnglishGrammarTestsforArtStudents / Світлана Іванівна Нісевич. – Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2015. – 44 с.
 6. Нісевич С. І. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів мистецьких спеціальностей з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» / Світлана Нісевич. – Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2016. – 21с.

 Стефюк Р. Г.

 1. Під заг. ред. Юрчишин Г.М. Стеф’юк Р.Г., Горбань Р.А., Дутка В.В., Козак О.А., Смадич І.П., Бзунько С.В. Проектування християнського храму: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ:ІФНТУНГ, 2015. – 303с. Затверджено Вченою радою ІФНТУНГ (Протокол № 6 / 553 від 01.07.2015 р.).

Previous Next