1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

Положення ЛНАМ


Статут Львівської національної академії мистецтв

Положення про КІПДМ ЛНАМ 

Державна ліцензія: серія ВО №00253-025301

Положення "Про Вчену раду Львівської національної академії мистецтв" 

Наказ №94 від 21.10.2016р "Про затвердження складу Вченої ради Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про конференцію трудового колективу Львівської національної академії мистецтв"

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ЛНАМ на 2016—2019 рр.

Колективнийдоговір між адміністрацією та трудовим колективом КІПДМ ЛНАМ на 2016—2019 рр.

Положення "Про організацію освітного процесу у Львівській національній академії мистецтв"

Положення "Про заочну форму навчання у ЛНАМ"

Положення “Про оцінювання результатів навчання студентів Львівської національної академії мистецтв”

Положення "Про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у ЛНАМ"

Положення "Про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ"

Наказ №114 від 22.09.2017р. "Про зміну розміру плати за навчання на 2017/2018 н.р."

Положення "Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про студентське самоврядування"

Положення "Про порядок обліку та реалізації дипломних та курсових робіт у ЛНАМ"

Положення "Про виставкову діяльність у ЛНАМ"

Положення "Про художні ради та експертні комісії Львівської національної академії мистецтв" 

Положення "Музею Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про нагороди Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаються Львівською національною академією мистецтв"

Положення “Про робочі та дорадчі органи Львівської національної академії мистецтв”

Положення “Про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Львівської національної академії мистецтв”

Положення "Про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у ЛНАМ"

Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах,що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

Положення "Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ЛНАМ"

Положення "Про вибіркові дисципліни у ЛНАМ"

Положення “Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук Львівської національної академії мистецтв”

Положення "Про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаються Львівською національною академією мистецтв"

Положення "Про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників ЛНАМ"

Положення "Про порядок ліквідаціі академічних заборгованостей"

Положення "Про звання «Почесного доктора», «Почесного професора» і «Почесного професора підрозділу (інституту, факультету, кафедри) Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про студентський гуртожиток ЛНАМ"

Положення "Про запобігання порушенню права інтелектуальної власності та забезпечення академічної доброчесності у навчальній, творчій, науковій та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу ЛНАМ"

Положення "Про діяльність галереї «ПОРИ РОКУ»"

Назви спеціальноcтей, спеціалізацій та кваліфікацій, за яким здійснюватиметься набір у 2017 р.  

Перелік штатних науково-педагогічних працівників Львівської національної академії мистецтв та їх публікацій за 2012-2017рр.

Дочірні категорії