1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

Протоколи Вченої Ради


Протокол №1 

Протокол №2 

Протокол №3 

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6 

Протокол №7 

Протокол №8 

Протокол №9 

Протокол №10